Brandos atestatų dublikatų išdavimo tvarka

BRANDOS ATESTATŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO REORGANIZUOTŲ AR LIKVIDUOTŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS TVARKA

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši tvarka reglamentuoja brandos atestato dublikato išdavimą reorganizuotos ar likviduotos mokyklos mokiniui/asmeniui.
 1. Tvarka parengta vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2002-06-21 sprendimu Nr. 579 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės Mokytojų švietimo centro reorganizavimo į Suaugusiųjų mokymo centrą ir dėl suaugusiųjų klasių perkėlimo iš Kelmės „Kražantės“ vid. m-klos į Suaugusiųjų mokymo centrą“ ir Kelmės rajono savivaldybės Tarybos 2002-09-23 sprendimu Nr. 631 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centro nuostatų, patvirtintų rajono tarybos 2002-06-21 sprendimu Nr. 579, papildymo“, patvirtintais Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro nuostatais, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-03-03 įsakymu Nr. A-134 „Dėl išsilavinimo pažymėjimų ir brandos atestatų dublikatų išdavimo“, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2004-02-06 įsakymu Nr. ISAK-175 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-552 „Dėl mokymosi pasiekimų įteisinimo tvarkos“ pakeitimo“.

II TIKSLAS

 1. Suteikti asmenims galimybę gauti atitinkamos formos formalaus ugdymo brandos atestato dublikatą.

III BRANDOS ATESTATO DUBLIKATO FORMA,

JO RENGIMAS, PILDYMAS, IŠDAVIMAS

 1. Brandos atestato dublikatas išduodamas vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu“
 2. Brandos atestato dublikato išdavimo tvarka.

5.1. Brandos atestato dublikato išdavimas asmeniui, jei archyvą perėmė reorganizuota mokykla ar mokykla, neturinti teisės išduoti atitinkamo atestato:

5.1.1. asmuo Suaugusiųjų mokymo centro direktoriui pateikia prašymą brandos

atestato dublikatui gauti, nurodydamas originalo išdavimo metus;

5.1.2. pateikia asmens dokumentą (jei reikia ir santuokos liudijimą);

5.1.3. sumoka į Suaugusiųjų mokymo centro kasą 15 litų, vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 06 13 įsakymu Nr. 786 „Dėl mokėjimo už išsilavinimo pažymėjimų blankus“;

5.1.4. asmuo, negalintis pats atvykti pateikti prašymo, rašo įgaliojimą, patvirtintą notaro, kitam asmeniui;

5.2. Suaugusiųjų mokymo centras įteikia prašymą reorganizuotos mokyklos direktoriui ar institucijai, kurioje yra saugomas likviduotos mokyklos archyvas, išduoti nustatytos formos pažymą apie mokinio mokymosi rezultatus, pagal įrašus archyviniuose dokumentuose ar atitinkamame brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnale;

5.3. Suaugusiųjų mokymo centras, gavęs archyvinę pažymą per 10 darbo dienų nuo gautos pažymos užregistravimo dienos, išduoda asmeniui atestato dublikatą.

 1. Įrašai dublikate turi atitikti įrašus šio dokumento pirminio išdavimo apskaitos knygoje. Jei originalo išdavimo metu asmuo, mokykla ir ugdymo programa kodo neturėjo, asmens kodui skirtoje vietoje įrašoma jo gimimo data, mokyklos ir ugdymo programos kodams skirtose vietose rašomi brūkšniai.

Neleidžiama:

6.1. keisti originalą išdavusios mokyklos pavadinimo, jos baigimo metų;

6.2. keisti asmens pavardės, vardo;

6.3. keisti dalykų, įrašytų blankų apskaitos knygoje, pavadinimų;

6.4. penkių balų sistemos pažymius įrašyti kaip dešimties balųvertinimo sistemos pažymius;

6.5. į brandos atestato priedą iš protokolų įrašyti egzaminų, neįrašytų brandos atestatų ir jų priedų apskaitos knygoje, kurie pagal tuo metu egzistavusią brandos atestatų išdavimo tvarką nebuvo rašomi į brandos atestatą;

6.6. įrašyti išlaikytų brandos egzaminų įvertinimų, jeigu originalo išdavimo metais įvertinimai nebuvo rašomi.

 1. Blanko dalies „Išlaikyti egzaminai“ skiltyje „Tipas“rašomi brūkšniai, jei dokumento originalo išdavimo metu brandos egzamino tipas ar lygis nebuvo nurodomas.
 2. DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS
 3. Brandos atestato dublikatai registruojami brandos atestatų, jų priedų ir pažymėjimų apskaitos knygoje.
 4. Brandos atestatų registracijos knygos saugomos įstatymų nustatyta tvarka..
 5. Brandos atestatų dublikatus pasirašo Suaugusiųjų mokymo centro direktorė arba jos įgaliotas asmuo.
 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 7. SMC esančių dokumentų saugumą garantuoja visi SMC darbuotojai.
 8. Dokumentai saugomi raštvedybos taisyklių nustatyta tvarka.

Atestatų išdavimas