FINIŠUOJA SMC Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa

Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru vykdė Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Penki žingsniai link andragoginio meistriškumo“ (Lėšų naudojimo sutartis, 2017 m. spalio 11 d. Nr. V9-76).

Programos tikslas – tobulinti ir ugdyti suaugusiųjų švietėjų profesinei veiklai reikalingas kompetencijas ir įgūdžius.

Programos tikslinė grupė:

Rajoninių dalykinių metodinių būrelių pirmininkai ir/ar jų pavaduotojai; asmenys, dirbantys ar pageidaujantys dirbti su suaugusiųjų auditorija.

Programos įgyvendinimas.

Penki žingsniai link andragoginio meistriškumo“ buvo sudaryta iš 5 žingsnių ( 30 d. – 240 val.).

1 žingsnis – asmeninės socialinės kompetencijos tobulinimas

2 žingsnis – profesinės andragoginės kompetencijos ugdymas

3 žingsnis – vadybinės kompetencijos ugdymas

4 žingsnis – IT kompetencijos tobulinimas.

5 žingsnis – užsienio (anglų) kalbos mokėjimo kompetencijos tobulinimas

Vadovaujantis esminėmis andragoginio darbo nuostatomis ir metodais, Programos metu dalyviai tobulino ar įgijo šias kompetencijas:

1) specialiuosius gebėjimus andragogikos srityje (žinoti suaugusiųjų mokymosi ypatumus, kurti atvirą, pasitikėjimą skatinančią mokymosi aplinką, refleksyviai mąstyti, parinkti mokymo(si) metodus suaugusiesiems, motyvuoti juos ir skatinti besimokančiųjų savianalizę ir kt.),

2) bendruosius asmens ir profesinius gebėjimus (mokymosi mokytis, asmens konstruktyvios pozicijos, komunikacinės – socialinės, vadybinės – organizacinės kompetencijas, IT valdymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimo ir kt. kompetencijas).

Programą „Penki žingsniai link andragoginio meistriškumo“ įgyvendino 6 suaugusiųjų švietėjai, kurių patirtis vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklą yra didesnė negu penkeri metai.

Programos keturi žingsniai buvo vykdomi 2017 m. spalio – gruodžio mėnesiais (ir finansuoti ŠMM), penktasis žingsnis bus vykdomas 2018 m. sausio – vasario mėnesiais.

Programos pasiekta nauda.

  1. Parengti 39 asmenys, turintys dalykinių ir profesinių žinių ir gebėjimų dirbti andragogikos srityje. Visi jie – esami arba buvę rajoninių dalykinių metodinių būrelių pirmininkai, jų pavaduotojai; asmenys, dirbantys ar pageidaujantys dirbti su suaugusiųjų auditorija.

  2. Plėtotas suaugusiųjų švietimas, formuojama suaugusiųjų švietimo kultūra.

  3. Dalyviai užsiregistravo Suaugusiųjų mokymosi informacinėje sistemoje (SMIS). Tai – Lietuvos elektroninio mokymosi platforma, skirta plėtoti suaugusiųjų neformalųjį švietimą SMIS gali būti naudinga tiek dirbančiam, tiek besimokančiam žmogui – iš 9 mokymosi sričių ir 500 juose skelbiamų temų, galima rasti sau naudingos informacijos.

  4. Mokymasis darbo vietoje yra svarbi mokymosi visą gyvenimą dalis. Todėl tai buvo puiki priemonė suaugusiųjų švietėjams ugdytis, tik trumpam išvykstant iš darbo vietos.

  5. Programos dalyviai gebės kūrybiškai pritaikyti naujai įgytas andragogines žinias ir pagilintas bendrakultūrines, asmens, socialines, IT ir kt. kompetencijas.

  6. Programos dalyviai galės ir gebės dirbti Kelmės Trečiojo amžiaus universiteto lektoriais bei užsiimti kitose suaugusiųjų švietimo srityse siekiant asmeninės profesinės karjeros.

Pažymėjimai. Programos dalyviams po kiekvieno Programos žingsnio išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, patvirtinantys įgytas/tobulintas kompetencijas (Kelmės SMC – akredituota institucija, ŠMM išduotas pažymėjimas AP Nr. 047).