Metodinė diena „Bendrųjų kompetencijų ugdymas technologijų pamokose: gerosios patirties sklaida“

Šių metų sausio 3 d. Kelmės SMC vyko rajono technologijų mokytojų metodinė diena „Bendrųjų kompetencijų ugdymas technologijų pamokose: gerosios patirties sklaida“.

Siekiant tobulinti technologinį ugdymą, labai svarbu kryptingai ugdyti mokytojų kompetencijas. Keitimasis gerąja patirtimi – vienas iš profesionalių kelių siekiant ugdymo kokybės.

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos technologijų mokytojas Martynas Turevčius skaitė pranešimą „IKT inovacinės technologijos“, kuriame pristatė keletą metų savo praktikoje naudojamas informacines technologijas, jų tarpdalykinę integraciją ir naudą mokinių motyvacijos ir kūrybiškumo skatinimui, parodė daug praktinio darbo pavyzdžių: nuo švieslentės gamybos iki graviravimo lazeriu. Pasidžiaugė Jono Graičiūno gimnazijos technologijų centro turima inovatyvia įranga, kolegialiu bendradarbiavimu su kolegomis.

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos technologijų mokytojas, rajono technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkas Edikas Baranauskas pasidalino TMBE 2017 metų aktualijomis ir 2018 metų naujienomis. Mokytojai aktyviai diskutavo šia tema, pasikeitė asmenine patirtimi: sėkmėmis ir nesėkmėmis, jų sprendimo būdais.

Metodinėje veikloje tradicija tampa filmuotų vaizdo pamokų stebėjimas ir aptarimas. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos technologijų vyresnysis mokytojas Mintautas Kazlauskas pristatė integruotą dailės ir technologijų pamoką 6 klasėje „Kalėdinės eglutės puošimas“. Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytojai metodininkai Ingrida Makauskienė ir Kęstutis Leškys pristatė integruotą technologijų pamoką 7 klasėje „Stilizuotų kalėdinių eglučių gamyba: konstrukcinės medžiagos ir tekstilė“. Peržiūrėjus abiejų pamokų vaizdo įrašus mokytojai aptarė naudojamus ugdymo metodus ir būdus, įsivertinimo instrumentus, klasės mikroklimatą ir kitas detales. Rengiant šių ir ankstesnių vaizdo pamokų pristatymų maketus, mokytojai susidūrė su praktinių įgūdžių stoka, ko pasekoje susiformavo naujos metodinės dienos tema „Vaizdo pamokų kūrimas“.

Apibendrinant metodinę dieną, mokytojai vieningai pritarė, kad siekiant tobulinti technologinį ugdymą labai svarbu turtinti ir stiprinti ugdymo(si) bazę, tikslingai panaudoti turimas edukacines aplinkas, dažniau organizuoti technologinio ugdymo integravimą su kitais mokomaisiais dalykais, neformaliuoju švietimu ir kita mokyklos veikla.