Tėvai privalo savo vaikus apsaugoti nuo juos žalojančios patirties

Smurtas – tai ne tik fizinį skausmą sukeliantys veiksmais, bet ir rėkimas, gąsdinimas, draudimas kalbėti ar išsakyti savo nuomonę, vertimas dalyvauti seksualinėje veikloje.

Yra keturios vaikus žalojančio elgesio rūšys:

1. Fizinis smurtas – sąmoningi smurtiniai veiksmai vaiko atžvilgiu, kurie sukelia vaikui skausmą ir gali sužaloti jo sveikatą. Tai:

 • mušimas ranka ar įvairiais daiktais;

 • smogimas, stumdymas, pur-tymas, spardymas;

 • kitoks skausmo sukėlimas (žnaibymas, plaukų tampymas, badymas aštriu daiktu ir kt.);

 • kūno sužalojimo grėsmė;

 • skyrimas darbo, neatitinkan-čio vaiko fizinių jėgų.

2. Emocinis smurtas – jo savivertės griovimas, menkinimas, dėl to sutrinka vaiko gebėjimas prisitaikyti socialinėje aplinkoje, jam sunku kurti ir išlaikyti esamus tarpasmeninius santykius. Tai:

 • tyčiojimasis;

 • žeminimas;

 • gąsdinimas;

 • grasinimas;

 • kaltinimas, nors tam nėra ob-jektyvaus pagrindo;

 • nuolatinis parodymas, kad esi nemylimas;

 • nuolatinis blogos savijautos sukėlimas.

3. Seksualinis smurtas – veiksmai jaunesnio nei 18 m. amžiaus vaiko at-žvilgiu, kuriais suaugęs asmuo siekia patirti seksualinį pasitenkinimą. Tai:

 • išžaginimas arba bandymas išžaginti;

 • lytinių organų demonstravi-mas;

 • atviras kalbėjimas apie seksą, norint šokiruoti vaiką;

 • leidimas ar skatinimas žiūrėti pornografinius filmus, žurnalus;

 • vaiko panaudojimas pornogra-fijai.

4. Nesirūpinimas (apleistumas) – ilgalaikis fizinių ir psichinių vaiko poreikių netenkinimas, kai kyla grėsmė visaverčiam vaiko vystymuisi ir funkcionavimui. Tai:

 • nesirūpinimas vaiko maitinimu;

 • nesirūpinimas vaiko apranga;

 • nesirūpinimas vaiko saugumu;

 • nesirūpinimas vaiko sveikata;

 • nesirūpinimas vaiko higiena;

 • nesirūpinimas vaiko socialinių įgūdžių ugdymu, norint sėkmingai prisitaikyti visuomenėje;

 • išvarymas iš namų.

Signalai:

1. Nepaaiškinamos mėlynės, įdrėski-mai, sumušimai.

2. Kaulų lūžiai.

3. Žaizdos, sukeltos draskymo, kan-dimo ar (ugnies).

4. Randai.

5. Prasta drabužių, asmens higiena, bloga mityba.

6. Nepakankama medicininė ir odon-tologinė priežiūra.

7. Vystymosi, motorikos, kalbos, tar-ties, emocijų, pažinimo – atsilikimas.

8. Psichosomatinai skundai – pilvo, galvos skausmas, pykinimas ir pan.

9. Nuovargis, nenoras ko nors imtis.

10. Genitalijų ar analiniai sužalojimai. 11. Vaginos ar anuso niežulys ar infek-cija.

12. Itin krintantis į akis svorio pokytis. 13. Nuolat pasikartojantis šlapimo takų uždegimas ir sunkumai šlapinantis.

14. Iki 4 metų nesugebėjimas naudotis tualetu.

15. Augimo ir svorio nukrypimai.

16. Vaikas parodomas vis kitam gy-dytojui ar kitoje ligoninėje.

17. Sukaustyti („mediniai“) judesiai. 18. Skausmas einant ar sėdint.

19. Venerinės ligos.

20. Miego problemos.

21. Mitybos problemos.

Vaikų iki 12 metų emocijos ir elgesys

1. Itin jautrus, įsitempęs, bijantis, piktas.

2. Neaktyvus, paniręs į save.

3. Depresyvus.

4. Apatiškas, pasyvus, be noro.

5. Bijo tėvų.

6. Elgesys pasikeičia staiga.

7. Itin daug dėmesio prašantis keistu būdu.

8. Amžiaus neatitinkančios seksuali-nės žinios ir elgesys.

9. Itin „prilimpantis“ arba itin išlai-kantis atstumą.

10. Išsigąsta netyčia prisilietus.

11. Žaloja save.

12. Perdėtai domisi savo išvaizda.

13. Elgiasi vaikiškai arba itin senatviš-kai.

14. Vagia, padeginėja, būdingas vanda-lizmas.

15. Budrumas.

16. Bijo nėštumo.

17. Perdėtas atsakomybės jausmas.

18. Nenori žaisti su kitais vaikais.

19. Greitai tikisi bausmės.

20. Vartoja alkoholį ir narkotikus.

21. Agresyviai elgiasi kitų vaikų at-žvilgiu.

22.Nesidomi žaislais ar žaidimais.

Tėvai

1. Šaukia ant vaikų, keikia juos.

2. Verkiančio vaiko neramina.

3. Nereaguoja į vaiką.

4. Neateina į sutartus susitikimus.

5. Turi nepagrįstų lūkesčių vaiko at-žvilgiu.

6. Tėvai patys yra patyrę smurtą.

7. Vieniši tėvai, negaunantys paramos. 8. Atsisako medicininės ar psicholo-ginės pagalbos savo vaikui.

9. Turi psichologinių ar psichikos problemų.

10. Patys elgiasi kaip vaikai.

11. Turi kognityvinių sugebėjimų trū-kumų.

12. Demonstruoja neigiamą ar prievar-tinį elgesį.

13. Jau yra prižiūrimi socialinių tar-nybų.

14. Vaikai jau yra buvę paimti iš šeimos.

15. Vaikai apkraunami suaugusiųjų pa-reigomis.

16. Tėvai jau yra smurtavę prieš kitus vaikus.

Aplinka

1. Skurdas.

2. Nedarbas, žemas išsilavinimo lygis. Perspektyvos nebuvimas.

3. Izoliacija, šeimos ir aplinkos para-mos nebuvimas.

4. Migrantai, nelegalai.

Kaip atpažinti skriaudžiamą vaiką

Parengė

Kelmės r. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Linikienė, 2018 m.