Teisinė informacija

2017 Etikos kodeksas

Mokytojų kvalifikacija


Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelis

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai:

Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. ISAK-591 „Dėl profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų“ pakeitimo

Kvalifikacijos tobulinimo programų akreditaciją reglamentuojantys dokumentai:

Informacija apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimo tvarkos aprašas

Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas

Kvalifikacijos tobulinimo institucijų akreditaciją reglamentuojantys dokumentai:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-344 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-109 „Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“ pakeitimo“

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1116)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-2460 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-109 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“ pakeitimo.

Klausimynas institucijos veiklai įsivertinti pagal veiklos sritis ir jų dalis (1 priedas)

Veiklos sričių ir jų dalių vertinimo požymiai ir jų vertinimo skalė (2 priedas)

Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos įsivertinimo išvados (3 priedas)

Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos išorinio vertinimo išvados (4 priedas)

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas:

2015 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-944 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“pakeitimo“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

1 priedas

2 priedas

Mokytojų atestacija:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 1080 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos patvirtinimo“

2015 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-944 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“pakeitimo“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

1 priedas

2 priedas

2008-11-24 Įsakymas Nr. ISAK-3216

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

Mokytojų atestacijos duomenų tvarkymas Ugdymo sode