KELMĖS R. SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS PAKARTOTINAI SKELBIA KONKURSĄ UŽSIENIO (ANGLŲ) KALBOS MOKYTOJO PAREIGOMS

Pareigybės pavadinimas: užsienio (anglų) kalbos mokytojas (-a).

Darbo krūvis: iki 8 kontaktinių val. per savaitę.

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

Reikalavimai pretendentams:

  1. aukštasis pedagoginis išsilavinimas, užsienio (anglų) kalbos mokytojo kvalifikacija,

  2. informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese,

  3. gebėjimas taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose,

  4. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje,

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,

3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas,

4. gyvenimo aprašymą,

5. užsienio (anglų) kalbos mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją,

6. motyvacinį laišką (kaip sieks suaugusiojo mokinio asmeninės pažangos),

7. rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma),

8. kitus dokumentus (jei tokie būtini įrodyti kvalifikaciją, kompetencijas ar kitas nuostatas).

Dokumentų priėmimas: 2017 m. rugsėjo 15 – 25 d. (darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. SMC)

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

1. pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Vyt. Didžiojo g. 110, Kelmė, SMC,

2. siųsti paštu – registruotu laišku.

3. siųsti elektroninio pašto adresu: kelmesmc@kelmesmc.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

Informacija apie konkursą skelbiama Kelmės SMC svetainėje: www.kelmesmc.lt ir teikiama telefonu (8 427) 61106.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

Pokalbis numatomas 2017 m. rugsėjo 26 d. 10 val.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-168.

SMC direktorė Diana Razminienė