Kelmės SMC įgyvendina projektą „Penki žingsniai link andragoginio meistriškumo“

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-757 „Dėl 2017 metais neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų ir savivaldybių paraiškų finansavimo patvirtinimo“ , š. m. spalio 11 d. pasirašyta Lėšų naudojimo sutartis Nr. V9-76 su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru dėl programos  „Penki žingsniai link andragoginio meistriškumo“ įgyvendinimo. 

2017 m. spalio 16 – 2018 m. vasario 28 d. Kelmės SMC įgyvendina projektą „Penki žingsniai link andragoginio meistriškumo“, skirtą Kelmės rajono dalykinių metodinių būrelių pirmininkams ir/ar jų pavaduotojams bei asmenims, dirbantiems ar pageidaujantiems dirbti su suaugusiųjų auditorija. 

Projekto tikslas – tobulinti ir ugdyti suaugusiųjų švietėjų  profesinei veiklai reikalingas kompetencijas ir įgūdžius. 

5 žingsnių intensyvi programa ( 30 d. – 240 val.).150 kont. val. + 90 sav. d.  val.:

1 žingsnis – asmeninės socialinės kompetencijos tobulinimas – 30+18=48 val.

2 žingsnis – profesinės andragoginės kompetencijos ugdymas – 30+18=48 val.

3 žingsnis – vadybinės kompetencijos ugdymas – 30+18=48 val.

4 žingsnis – IT kompetencijos tobulinimas – 30+18=48 val.

5 žingsnis – užsienio (anglų) kalbos mokėjimo kompetencijos tobulinimas – 30+18=48 val.

Numatomas rezultatas:

Vadovaujantis esminėmis andragoginio darbo nuostatomis ir metodais, suaugusieji, baigę intensyviąją 5 žingsnių programą:

1) įgis specialiuosius gebėjimus andragogikos srityje (žinoti suaugusiųjų mokymosi ypatumus, kurti atvirą, pasitikėjimą skatinančią mokymosi aplinką, refleksyviai mąstyti, parinkti mokymo(si) metodus suaugusiesiems, motyvuoti juos ir skatinti besimokančiųjų savianalizę ir kt.),

2) patobulins bendruosius asmens ir profesinius gebėjimus (mokymosi mokytis, asmens konstruktyvios pozicijos, komunikacinės – socialinės, vadybinės – organizacinės kompetencijas, IT valdymo, užsienio (anglų) kalbos mokėjimo ir kt.),

3) bus pasirengę laikyti testus Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui (ECDL) gauti,

4)gebės rengti neformaliąsias suaugusiųjų švietimo programas,

5) galės dirbti Kelmės Trečiojo amžiaus universiteto lektoriais bei užsiimti kitose suaugusiųjų švietimo srityse siekiant asmeninės profesinės karjeros.

Mokymai nemokami, po kiekvieno programos žingsnio bus išduodami Kelmės SMC kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, patvirtinantys įgytas/tobulintas kompetencijas.

Papildoma informacija tel. (8 427) 61106 arba el. paštu kelmesmc@kelmesmc.lt