Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras įsakymas

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. Kovo 29 d. Įsakymo nr. Isak-556 „dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2019 m. lapkričio 25 d. Nr. V-1367
Vilnius

https://www.infolex.lt/ta/559631?is_aktualiju=1