Seminaras – edukacinė išvyka „Ugdymo organizavimo sėkmės kriterijai“

Birželio 11 d. Kelmės r. ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojos vyko į   TrakųVytauto Didžiojo gimnaziją, kurios direktorė Jolanta Martyncevičienė pristatė įstaigos ugdymo organizavimo ypatumua.

 Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija – „Mąstymo mokykla“. Ugdymo procesas čia organizuojamas taip, jog visų dalykų mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai vienodai taiko mąstymo žemėlapius, mąstymo įpročius, de Bono kepures, spalvų rekomendacijas, naudojasi „Mąstymo mokyklos“ projekto „vežančiosios“ mokytojų komandos narių parengtais stendais, mokymais.

Gimnazijoje sukurti ir taikomi  mąstymo įpročiai („Atkaklumas“, „Impulsyvumo valdymas“, „Nuoširdus ir empatiškas klausymasis“, „Mąstymas drauge, „Mąstymas apie savo mąstymą“, „Turimų žinių taikymas naujose situacijose“), nes bendruomenė pagal vieningą susitarimą įtikėjo nuostata, kad mokiniai elgiasi taip, kaip jie mąsto. Svarbu paminėti, kad mokytojo kalbėjimo per pamoką laikas mažinimas iki 50 procentų, kontrolinių darbų per mokslo metus mažinimas iki trijų, skatinamas integruotų pamokų organizavimas, remiantis mokytojų bendrai parengtais ilgalaikiais pamokų planais pagal ciklus ir laikotarpius. Gimnazijoje nėra skambučių, yra nurodyta tik pamokos pradžia, tvarkaraštis sudarytas taip, kad dauguma mokytojų turi 2 pamokas iš eilės.

Siekiant ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją, skatinant sėkmės potyrius mokantis, ketvirtus metus tęsiasi „Nuodugnaus mokymosi“ projektas. Pavasarį organizuota vienerių metų įdirbio šventė, rudenį – temų įteikimo renginys penktų klasių mokiniams. Projekto temos analizuotos ir plėtotos pamokose, neformaliojo švietimo veiklose. Nuodugnus mokymąsis – kada kiekvienas mokinys penktoje klasėje išsitraukia  temą (pvz. „Vilkai“) ir gilinasi į ją  iki 12 klasės. Ši veikla nėra privaloma ir nevertinama.

„Komunikacinis įrankis“ – skirtas mokinių ir jų tėvų įtraukimui į gimnazijos  veiklą. Mokiniai patys nusprendžia, kas yra kritikuotina, teikia pasiūlymus ir patys daro. Tokiu būdu gimnazijoje atsirado suoleliai, sveikatingumo takas…

Direktorė paminėjo, kad didžiausios 2018 m. sėkmės  – „Mąstymo mokyklos“ kūrimas, „3D klasės“, gamtos mokslų laboratorijos įsteigimas. Mokytojai pamokose siekė numatyti skirtingas užduotis ir veiklas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams ar jų grupėms, stengėsi mokiniams sudaryti galimybes rinktis veiklas pagal gebėjimus.  LITEXPO švietimo inovacijų parodoje „Mokykla 2018“ gimnazijos mokiniai vedė gamtamokslinių atradimų laboratorijos praktinius-tiriamuosius užsiėmimus šalies mokiniams ir mokytojams.

IV aukšte įrengta edukacinė erdvė: sumontuotas šiuolaikinis sieninis laikrodis, įsigyti modernūs baldai, įkurta mokymosi erdvė koridoriuje, yra pastatyta stalų, kėdžių, sėdmaišių, magnetinė siena. Aplinka naudojama ugdymuisi: „mokymosi“ erdvė ant sienos, vizualizacijos elementai modernina mokymąsi, daro jį patrauklų, yra dalijamasi mokinių darbais, kurie atliekami per pamoką, o nėra pavyzdiniai.

Įtvirtinta mokytojų lyderystė vykdant savo gerosios patirties sklaidą. Mokytojai skaito pranešimus metodinėse grupėse, koncentruose, mokytojų tarybos posėdžiuose, konferencijose. Sėkmė skatina dalintis – aktyvūs mokytojai skatinami piniginėmis priemokomis, jie išvyksta į stovyklas, kuriuose kuria, analizuoja, tada moko savo kolegas.  Po viešnagės gimnazijoje, pavaduotojos laivu plaukiojo Galvės ežeru, apsilankė Užutrakio dvare.